img_2.jpg
Index

Vedecko-pedagogická charakteristika pracovníka

 

doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.

 

pp

 

Názov a adresa pracoviska: Pedagogická fakulta  TU Trnava

Docent v odbore: biológia

Funkčné miesto: docent v odbore biológia

 

 

Vzdelanie a kvalifikačný  rast:

 

titul

študijný, resp. vedný odbor

rok dosiahnutia

VŠ:

Mgr.

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: prírodopis - etická výchova

1998

Akademický titul:

PaedDr.

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia

2002

Vedecká hodnosť:

PhD.

Teória vyučovania biológie

2002

 

Vedecko-pedag. titul

doc.

biológia

2009

 

 

 

Priebeh pracovných pomerov:

Pracovisko

Funkčné zaradenie

od – do

Pedagogická fakulta TU

interný doktorand

1998-2001

Pedagogická fakulta TU, Trnava

odborný asistent

2001-2009

Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV

odborný pracovník

2001-2002

Pedagogická fakulta TU, Trnava

docent

2010-doteraz

Ústav zoológie SAV

vedecký pracovník 2002 - doteraz

 

 

Pracovný úväzok na TU: 100%

Pracovný pomer uzavretý na dobu: určitú

 

 

Pedagogická  činnosť:

 

Dĺžka pedagogickej praxe: 11 rokov

 

Vedenie záverečných  prác  (počet prebiehajúcich /počet ukončených):

Bakalárske: 0/5

Diplomové: 4/24

 

 

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich  náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň štúdia):

 

Somatický vývin detí a mládeže (Bc.)

Vybrané kapitoly z biológie (Bc.)

Využitie IKT v biológii (Bc.)

Zoológia chordátov (Bc.)

Etológia (Mgr.)

 

Najvýznamnejšie doteraz publikované vedecké práce (5 prác):

 • Prokop, P., Václav, R. 2005: Males respond to the risk of sperm competition in the sexually cannibalistic praying mantis Mantis religiosa. Ethology, 111 (9): 836 – 848. (50 %) (IF 2005 – 1,621)
 • Prokop, P. 2006: Insemination does not affect female mate choice in a nuptial feeding spider. Italian Journal of Zoology, 73 (3): 197 – 201. (IF 2005 – 0,643)
 • Prokop, P., Lešková. A., Kubiatko, M., Diran, C. 2007: Slovakian students knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education, 29 (7): 895 – 907. (25 %) (IF 2007 – 0,541)
 • Prokop, P., Prokop, M., Tunnicliffe, S.D., Diran, C. 2007: Children’s ideas of animals’ internal structures. Journal of Biological Education, 41 (2): 62 – 67. (25 %) (IF 2007 – 0,211)
 • Prokop, P., Prokop, M., Tunnicliffe, S.D. 2008: Effects of keeping animals as pets on children’s concepts of vertebrates and invertebrates. International Journal of Science Education, 30 (4): 431 – 449. (33 %) (IF 2008 – 0,690)

 

Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 10 rokov:

 • VEGA 2/0009/09 Predsvadobné kŕmenie a imunitné funkcie lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) (hlavný riešiteľ)
 • VEGA 2/4082/4 Hniezdna hustota a reprodukčný úspech strnádky ciavej (Emberizia cia) v súvislosti s hustotou vegetácie na hniezdisku (zástupca hlavného riešiteľa)
 • VEGA 2/7080/27 Vplyv veku, pohlavia, biotických a abiotických faktorov na imunokompetenciu a veľkosť investícií do rastu a reprodukcie u jašterice zelenej Lacerta viridis. (zástupca hlavného riešiteľa).
 • VEGA 1/0111/03 Vplyv poveternostných podmienok na pohniezdny výskyt a dennú aktivitu vtákov (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/3257/06 Faktory ovplyvňujúce mieru predácie na umelých a skutočných hniezdach vtákov v močiarnych biotopoch (spoluriešiteľ)

Ďalšie významné aktivity:

 • Zástupca editora časopisu International Journal of Science and Environmental Education
 • Člen redakčnej rady časopisu Educational Sciences: Theory & Practise
 • Editor časopisu Entomofauna Carpathica
 • Editor sekcie prírodovedného vzdelávanie v časopise International Electronic Journal of Elementary Education
 • Zostavovateľ vedeckého zborníka Pedagogickej fakulty TU Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis
 • Člen redakčnej rady časopisu Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Baltic Science Education
 • Člen redakčnej rady časopisu Advances in Biochemistry and Biosciences
 • Člen redakčnej rady časopisu International Electronic Journal of Environmental Education
 • Recenzent vedeckých príspevkov pre časopisy: Biological Journal of the Linnean Society, Personality and Individual Differences, Australian Journal of Zoology, Canadian Journal of Zoology, Journal of Ethology, Journal of Field Ornithology, Entomological News, Bulletin of Insectology, Wilson Journal of Ornithology, Biologia, International Journal of Science Education, Scientific Research and Essays, African Journal of Biotechnology, Environmental Education Research, Journal of Science Education and Technology, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, International Journal of Environmental and Science Education, Journal of Baltic Science Education, International Electronic Journal of Elementary Education, International Electronic Journal of Environmental Education.