img_2.jpg
Index
O katedre

Katedra zabezpečuje štúdium prírodovedných disciplín v študijných programoch učiteľstva akademických predmetov a v študijných programoch medziodborového štúdia učiteľstva akademických a učiteľstva umeleckých a výchovných predmetov. Katedra biológie sa okrem toho podieľa na realizácii študijných programov v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky ako aj spoločenskovedného a pedagogického komponentu ďalších študijných programov realizovaných fakultou (Somatický vývin detí a mládeže, Environmentálna výchova). V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov katedra zabezpečuje a realizuje rigorózne konania so zameraním na teóriu vyučovania biológie a doktorandské štúdium v študijnom odbore teória vyučovania biológie.

  • Súčasné vybavenie katedry umožňuje študentom pracovať v troch špecializovaných laboratóriách so zameraním na virológiu, biológiu a geológiu. Virologické laboratórium je vybavené najmodernejšími prístrojmi na praktické štúdium z virológie a mikrobiológie, v biologickom laboratóriu je vybudovaná preparátorská dielňa a ďalšie vybavenie so zameraním na zoológiu (najmä ornitológiu a entomológiu), ale i botaniku a meteorológiu. Na štúdium neživej prírody slúžia zbierky minerálov a hornín v špecializovanom geologickom laboratóriu.
  • Vedecké smerovanie katedry vychádza z odborného zamerania jednotlivých pracovníkov a povahy pracoviska. Najvýznamnejšou je oblasť teórie vyučovania biológie, zoológia (konkrétne ornitológia a entomológia), etológia, molekulárna biológia a ďalšie biologické disciplíny. Členovia katedry sa aktívne podieľajú na realizácii týchto vedecko-výskumných úloh v rámci grantov VEGA (1/5250/98, 2/7164/20, 01/0111/03), štátnych (APVT-51-002302, SP 27/028-0D-01/028-0D-01, Zdravá výživa), medzirezortných (VÚJE) a inštitucionálnych projektov (01/02, 01/03). Aktívnu vedeckú činnosť dokumentujú publikácie v domácich a zahraničných časopisoch ako aj prezentácia výsledkov výskumov na celoslovenských a medzinárodných konferenciách (pozri vedecko-výskumná a publikačná činnosť pracovníkov).
  • Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti katedry sa všetci členovia úspešne zapájajú do akcií podporujúcich mimoškolské a neformálne vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, ku ktorým patrí napríklad aktívna účasť na príprave a realizácii krajských a celoslovenského kola biologickej olympiády v kategóriách A–C, lektorská a pedagogická činnosť na Terénnom pracovisku prírodovedného vzdelávania katedry biológie a katedry chémie v Modre–Harmónii, ako i realizácia odborných seminárov a prednášok v Metodickom centre Školskej správy v Trnave.
 

PrihlásenieOnline :

Máme online 1 hosťa